Co umíme

Rozpočtová a technická příprava staveb

Firma dlouhodobě provádí investorskou a inženýrskou činnost při technické přípravě a realizaci staveb, vč. řízení projektů. Jsme schopni zabezpečit kompletní servis – vše od zpracování investičního záměru, nadefinování podkladů a podmínek pro vyhledání projektanta, veřejnoprávní projednání stavby, přípravu zadávací dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, vyhodnocení nabídek, přípravu a projednání smlouvy o dílo, důslednou kontrolu nákladů a kvality prací ve všech fázích přípravy a realizace stavby.

Máme bohaté zkušenosti z kalkulačního, rozpočtového a cenového servisu pro různé druhy staveb: vodovody, kanalizace, ČOV, skládky TKO, komunikace, plynovody, mosty, rybníky, hotely, bytové domy, penzióny, rodinné domky, úřady, peněžní ústavy, zdravotnická zařízení, bazény, výrobní haly a další objekty.

Zadávací řízení – zadávací činnost

Máme dobře zvládnuté procedury zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách vypsaných formou otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění, zjednodušeného podlimitního řízení i zakázek malého rozsahu. Umíme zadávat také podle pravidel všech Programů podpory z fondů EU. Cílem a smyslem naší zadavatelské činnosti je provést zadavatele všemi úskalími zákona a zabránit komplikacím ve všech fázích průběhu veřejné zakázky. Na základě Příkazní smlouvy a Plné moci poskytujeme kompletní službu, tzn. vše s výjimkou rozhodnutí, která ze zákona přísluší zadavateli.

Inženýrské, cenové a technické poradenství – konzultační činnost

Tento segment činnosti je našimi zákazníky velmi vyhledávaný a dynamicky se stále rozvíjí a to s ohledem na současnou úroveň obchodních vztahů ve výstavbě. Máme za sebou řadu velmi komplikovaných případů, např. většinou v souvislosti s havarijním stavem novostaveb, kdy jsme dodatečně eliminovali některé chyby, které vznikly při neodborném zadání stavby, chybami v projektu, ale zejména také neprofesionálním působením dodavatele stavby.

Analýza a příprava podkladů pro řešení eventuálních sporů mezi investorem, zhotovitelem stavby nebo projektantem s cílem včas zjednat nápravu. V případě potřeby úzce spolupracujeme se soudními znalci a renomovanou právní kanceláří a jsme schopni připravit potřebné podklady až do úrovně podkladů pro soudní řízení. Investorům jsme svou konzultační činností ušetřili značné finanční prostředky a pomohli napravit daný stav věcí.

Standardní postup pro zajištění inženýrské činnosti na stavbě

Cílem STAVEBNÍ PORADNY je vždy dosažení maximální kvality stavby za přijatelnou cenu, v každém případě důsledně hájíme zájmy investora. Jako podkladů pro řízení stavby využíváme odsouhlaseného projektu a kalkulovaných rozpočtů v cenové hladině vybraného zhotovitele stavby, s cílem dosáhnout při výstavbě optimálních výsledků a úspor investičních prostředků. Pro zajištění nezávislých kvalitativních zkoušek nebo posouzení problematických konstrukcí a prací v případě potřeby spolupracujeme se znalci příslušného oboru. Kapacity firmy a vzájemná zastupitelnost pracovníků umožňují dostatečné a efektivní nasazení pracovníků na jednotlivé realizované zakázky. Každé zakázce věnujeme maximální pozornost a průběžně reagujeme na vzniklou situaci.

Návrh ceny a Příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. má ve zvyku dodržovat dohody, zejména smluvní cenu za práce. U zvláštních výkonů, jsou-li od investora požadovány, je realizace prováděna a účtována pouze ve shodě s investorem, řada specializovaných úkonů je však již obsažena v naší základní cenové nabídce.

Pro výpočet ceny za inženýrskou nebo zadavatelskou činnost využíváme individuální kalkulace ceny a to s ohledem na složitost zakázky, dohodnutý rozsah prací a místo plnění. Konstrukce ceny úzce navazuje na kvalitu a rozsah zajišťovaných prací nebo činností. Pro zákazníka jsme vždy připraveni zajistit komplexní servis a nadstandardní péče je samozřejmostí. Podrobnosti pak určuje a obsahuje návrh konkrétní Příkazní smlouvy a popř. její strukturované přílohy.

Dlouhodobé výsledky a zkušenosti nás opravňují k tvrzení, že naše činnost se našim zákazníkům vždy bohatě vyplatí – náklady na naši činnost se zcela určitě vrátí.

zpět na služby nahoru

Vytvořil Mishal.cz