Služby

Můžeme pro Vás udělat a zajistit:

 • Řízení projektů – příprava, plánování, organizování prací a zdrojů pro zajištění cílů, kontrola, vč. objednaného (vyžádaného) vyhodnocení efektivnosti daného projektu
 • Technickou přípravu staveb
 • Zajištění zpracování investičních záměrů
 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Výběr architekta/projektanta a spolupráci při zpracování projektové dokumentace
 • Zadavatelská činnost – příprava, organizování a administrativní zajištění zadávacích řízení na stavební práce, nejrůznější dodávky a služby podle zákona o veřejných zakázkách event. koncesního zákona nebo nadefinování soutěžních podmínek podle obecných pravidel
 • Komplexní vyhodnocení nabídek uchazečů včetně rozboru nabídkových cen
 • Zajištění zpracování Stavebních rozpočtů včetně výkazů výměr
 • Individuální kalkulace cen stavebních prací
 • Cenové informace a poradenství
 • Technické informace a poradenství
 • Spolupráce při zajištění finančních zdrojů
 • Plánování staveb v čase a nutné nasazení pracovníků metodou kritické cesty
 • Zajištění veřejnoprávního projednání staveb
 • Sestavení a návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby nebo projektu
 • TDI – technický dozor investora – kontrola kvality prací v průběhu provádění stavby
 • Služby koordinátora BOZP
 • Sledování a vyhodnocování fakturace stavebních prací
 • Příprava podkladů pro uvedení stavby do provozu a užívání
 • Spolupráce při zajištění vydání kolaudačního souhlasu
 • Ekonomické vyhodnocení stavby
 • Přípravu podkladů a řešení sporů mezi investorem a zhotovitelem stavby

Dále máme pro Vás k dispozici:

 • databázi výrobců a dodavatelů stavebních materiálů
 • databázi stavebních firem i jednotlivých řemesel PSV

Chcete vědět další informace o tom, co umíme nebo potřebujete vypracovat cenovou nabídku?

Vytvořil Mishal.cz