Etický kodex firmy

Etický řád - náhled dokumentu

Etický kodex je společenskou normou firmy pro jasné a pevné morální hodnoty a cíle, které platí uvnitř i vně STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o.

Smyslem a cílem naší práce je poskytovat zákazníkům kompletní informační a poradenský servis na vysoké profesionální úrovni.

A. Vztahy se zákazníky

Vztah firmy k zákazníkům – obchodní politika

 • Firma a její pracovníci staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek především zákazník. K tomu jsou využívány veškeré dostupné odborné znalosti a zkušenosti, poskytnuté služby musí být na profesionální úrovni, objektivní a komplexní.

 • Veškeré informace o klientovi, které firma v průběhu své činnosti získá, udržuje v tajnosti, aby těchto informací nemohly bez souhlasu zákazníka využívat třetí osoby.

 • Pokud jsou služby firmy poskytovány více zákazníkům, kteří si navzájem konkurují, je tak možné učinit jen s jejich vědomím.

 • Firma informuje své zákazníky o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit kvalitu a objektivitu poskytovaných služeb.

 • Firma nabízí jen takové služby, které jsou v souladu s jejími oprávněními, znalostmi a zkušenostmi. Je naší povinností neposkytnout služby za podmínek, které by mohly ohrozit objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost. Je třeba ponechat si vždy právo odstoupit od zakázky v případě, kdy se vytvářejí takové podmínky, které nelze ovlivnit, a které by stály v cestě úspěšného dokončení práce.

 • Firma a její pracovníci musí dbát o svou nezávislost, a tím umožnit, aby služby zákazníkům mohly být poskytovány zcela svobodně.

 • Je zcela nepřípustné, aby pracovníci firmy přijímali od třetí strany jakékoliv obchodní provize, rabaty nebo jiné výhody v souvislosti s prací na konkrétní zakázce, ev. doporučovali z tohoto důvodu materiály nebo služby jiných firem.

Etický řád - náhled dokumentu - strana 2

Vztah pracovníků firmy k zákazníkům

 • Dobrý přístup k obchodním partnerům a zákazníkům je základem naší práce, k obchodnímu jednání je třeba vždy přidávat úsměv.

 • Kvalitní služba zákazníkům je cesta k trvalému úspěchu osobnímu i firmy.

 • Uvítání každého příchozího a rozloučení se s ním pozdravem je samozřejmostí. Pamatování si jmen a tváří zákazníků, především stálých a jejich oslovování jménem, je dobrým zvykem.

 • Zákazník musí být středem naší pozornosti, spokojenost zákazníka je naším hlavním programem, profesionálně a kvalitně odvedená práce je naší vizitkou.

 • Včas plnit všechny závazky je samozřejmou povinností.

 • Nikdy neslibovat nic, co nelze splnit - vždy je třeba dodržet dané slovo.

 • V přítomnosti zákazníka není vhodné se soukromě bavit, hlučet, jíst a případně kouřit!

B. Vztahy firmy k zaměstnancům

 • Vztahy k zaměstnancům jsou založeny na úctě a důstojnosti každého člověka.

 • Firma přijímá a povyšuje pracovníky na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv diskriminace.

 • Firma se snaží poskytovat pracovníkům přiměřené zaměstnání a vytvářet pro ně nezávadné, bezpečné a solidní pracovní prostředí.

 • Jako projev uznání podílu jednotlivých pracovníků na vytváření společného úspě-chu firma provádí spravedlivou politiku odměn a politiku personálně - organizační.

 • Firma bude povzbuzovat zaměstnance všech úrovní při rozvíjení jejich dovedností potřebných pro zaměstnání, bude jim přitom pomáhat a bude sama pečovat o jejich profesionální rozvoj.

 • Firma bude průběžně vysvětlovat cíle svých aktivit a význam jednotlivých prací, podporovat efektivní komunikaci a zainteresovávat zaměstnance na zlepšování jejich práce i výkonu firmy jako celku.

 • Otevřenost, čestnost a transparentnost jednání vrcholového managementu firmy je základem řídící práce a předpokladem pro vytváření etického klimatu.

C. Vztahy zaměstnanců k firmě

 • Zaměstnanci odvádí firmě práci podle svých nejlepších schopností a sil. Potřebnou míru svobody spojenou s osobní zodpovědností využijí ve prospěch firmy.

 • Vysoký standard výkonnosti a kvalita práce vzhledem k vysokým cílům firmy, jsou základem práce každého zaměstnance.

 • Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní technické a znalostní povahy související s činností firmy, které nejsou ve srovnatelném konkurenčním prostředí běžně dostupné.

 • Hájit majetek, obchodní tajemství firmy a know-how, jako své vlastní.

 • Informace, které zaměstnanci získají v zaměstnání, nesmějí používat pro osobní zisk, ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.

 • Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo příslušníka rodiny získaný z činnosti firmy, musí být zákonným způsobem přiznán. Konflikt zájmů není přípustný.

 • Prosperita firmy a osobní kvalifikace a profesionální přístupy jsou známkou osobních úspěchů.

D. Vztahy s konkurencí

 • Nehanobte konkurenci – je na zákazníkovi, aby si vybral.

 • Mějte oči a uši otevřené - ani konkurence nedělá věci špatně, podněty je třeba přinášet do firmy a po diskusi je tvůrčím způsobem rozvíjet ve prospěch naší firmy.

 • Naše společnost musí dělat věci lépe než konkurence, tzn. vždy odvádět kvalifikovanou, spolehlivou a poctivou práci.

Naše krédo: KVALITA, RYCHLOST, SPOLEHLIVOST, PROFESIONALITA

nahoru

Vytvořil Mishal.cz