Schéma postupu přípravy a realizace staveb

Schéma postupu přípravy a realizace staveb
Orientační schéma postupu
technické přípravy a realizace staveb

Realizace stavby musí mít pevný základ – dobrou analýzu situace a daných investorských možností. Při přípravě a realizaci stavby je nutné postupovat s rozvahou, krok za krokem. Víme všichni, že příprava, realizace a dokončení stavby má zhruba 9 fází? Připomeňme si hlavní kroky, které nás mohou v průběhu přípravy i samotné realizace stavby potkat, a které rozhodují o úspěšném výsledku našeho snažení:

Připomeňme si hlavní kroky, které nás mohou v průběhu přípravy i samotné realizace stavby potkat, a které rozhodují o úspěšném výsledku našeho snažení.

Příprava – než se pustíme do stavby

Základním krokem stavebníka je najít vhodný pozemek nebo budovu k rekonstrukci nezatíženou nejrůznějšími problémy. Udělat si základní analýzu pro postup přípravy a jakým systémem budu stavět. Zkompletovat dostupné podklady, zjistit jaké další si musím opatřit, např. od správců sítí, dotčených orgánů a organizací. Jakým způsobem si zajistím projekt, kdo provede nutné průzkumy, specifikaci spolupráce jiných profesí, ujasnit si zda vše zařídím sám a nebo zda si na vše, nebo jen na některé úkony najmu specializovanou firmu.

Návrh stavby

Vypracování návrhů dispozičního řešení ve variantách, jejich vyhodnocení a odsouhlasení si cílových představ, vyhledání projektanta a objasnění podstatných urbanistických, funkčních, technických a ekonomických vazeb, předběžné jednání s úřady a dotčenými osobami nebo organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě, předběžný odhad stavebních nákladů a shrnutí dosažených výsledků a odsouhlasení se zákazníkem.

Vypracování dokumentace k územnímu řízení

Vypracování základních náležitostí předkládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu předepsaném příslušným orgánem pověřeným územním řízení a na podkladě výsledků, dosažených ve fázích 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, podání žádosti o územní rozhodnutí, zapracování podmínek rozhodnutí do čistopisu návrhu stavby. Každá stavba je dost složitým právním aktem, není snadné sledovat časté změny a novely všech předpisů, norem, vyhlášek a vyvarovat se tak porušení nebo opomenutí těchto předpisů při územním řízení, stavebním povolení a pak při kolaudaci stavby nebo při zápisu do katastru nemovitostí.

Vypracování projektu pro stavební povolení

Analýza výsledků dosažených ve fázích ad 1, 2, 3 a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi projektem a návrhem stavby, vypracování projektu stavby přikládaného k žádosti o stavební povolení při respektování výsledků, dosažených ve fázi ad 1, 2, 3, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení projektu podle získaných dokladů a vyjádření, účast při stavebním řízení, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do projektu.

Vypracování projektu pro provedení stavby

Propracování projektu až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 a s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, vše za spolupráce potřebných profesí - specialistů).

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

Popisy výkonů, jejich seznam a obory činnosti, sestavení seznamů položek, množství a popis materiálu za účasti zúčastněných profesí, plán koordinace prací, to vše jako podklad pro nabídkové řízení - „slepý“ soupis prací a dodávek = rozpočet bez cen.

Vyhodnocení nabídek při zadání realizace stavby

Příprava a sestavení zadávacích podkladů pro výběrové řízení, organizace výběrového řízení a vyhodnocení nabídek uchazečů, ev. za spolupráce zúčastněných profesí, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby.

Provádění stavby

Výkon stavebního technického dozoru při provádění stavby, přejímání dokončených stavebních výkonů, zhotovení soupisu vad a nedodělků, kontrola vedení stavebního deníku, kontrola nákladů stavby - fakturace.

Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce a účast při kolaudačním řízení stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě, zjištění závad před uplynutím záruční lhůty zhotoviteli stavby, vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby.

nahoru

Vytvořil Mishal.cz